Wirtualny wyścig | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

WPROWADZENIE DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Społeczność świata znalazła się w szczególnym momencie, ważnym dla nas, a przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Istnieje ryzyko nieodwracalnych zniszczeń środowiska naturalnego Ziemi, całych ekosystemów planety w związku z rosnącymi zapotrzebowaniem na energię, zwiększającą się emisją CO2, efektem cieplarnianym czy globalnym ociepleniem. W odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu, zwiększenie zapotrzebowania na czystą energię, czy dążeniu do powstania zrównoważonej społeczności lokalnej, wymaga zrozumienia zmian w działaniu człowieka w środowisku naturalnym w gospodarce poprzez wskazywanie i uporządkowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, naturalnego, gospodarczego i naukowego poparte rozwiązaniami naukowymi i technicznymi.

Chcemy poprzez szkolenia i edukację zwiększyć świadomość społeczeństwa. Włączyć uczniów ich rodziców oraz całą społeczność lokalna w lokalne i regionalne badania dotyczące oddziaływania środowiska naturalnego na zdrowie. Wskazać jaką drogą należy iść, by otaczające nas bogactwo naturalne, społeczne i kulturowe przetrwało w dobie narastającego kryzysu energetycznego, gospodarczego dla następnych pokoleń.

W dążeniu do uzyskania zrównoważonej społeczności lokalnej potrzebne są działania, bo edukacja poprzez działanie przynosi największe korzyści. W tym celu należy uświadomić uczniów i społeczność lokalną, że zdrowe środowisko to minimalne odpady lub zanieczyszczenia to ekonomia i przedsiębiorczość w gospodarowaniu energią oraz maksimum recyklingu, ochrony i wzmocnienia środowisk, przyrody i różnorodności biologicznej. Zrównoważona społeczność lokalna to społeczność korzystająca z darów natury, takich jak zieleń, przestrzeń do spacerów, jazdy na rowerze, spotkań, zabaw i relaksu, to społeczność która dba nie tylko siebie ale również o innych mieszkańców tej planety zwierzęta i ptaki.

Projekt edukacyjny jest metodą efektywną i skuteczną bowiem rozwija wśród uczniów samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudza rozwój poznawczy i emocjonalny, rozwija zainteresowania, uzdolnienia i twórcze myślenie, a przede wszystkim umożliwia prezentację wyników własnej pracy. Projekt realizowany będzie przez cztery zespoły zadaniowe. Projekt jest projektem badawczym opracowanym na podstawie literatury przedmiotu oraz projektem działania lokalnego. Efektem pracy w projekcie badawczym będzie opracowanie, broszura informacyjna, album oraz prezentacja multimedialna.

Zadania członków zespołów projektowych: 
1) określenia i sprecyzowanie tematu projektu edukacyjnego, 
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, 
3) wykonują zaplanowane działania, 
4) publicznie przedstawiają rezultaty projektu. 

Zadania opiekuna projektu 
1) wprowadzają uczniów w tematykę projektu,
2) stawia przed uczniami ciekawe i edukacyjnie wartościowe problemy lub proponuje uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania, 
3) towarzyszy uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej, 
4) na bieżąco ocenia pracę zespołów, dają im informację zwrotną, wskazują, co można by zrobić inaczej lub lepiej i w jaki sposób. 

CELE PROJEKTU 

Cele ogólne: 
•    kreować zdrowy styl życia w zdrowym środowisku; 
•    kształtowanie świadomości ekologicznej; 
•    rozwijanie umiejętności współpracy w grupie; 
•    przygotowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie; kształtowanie osobowości uczniów; 
•    kształtowanie umiejętności planowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonego; wdrażanie do praktyki na rzecz ekorozwoju swojej gminy; 
•    włączenie się uczniów w działanie na rzecz recyklingu w szkole i w środowisku lokalnym; motywowanie uczniów do zmiany kultury zachowania szanowanie środowiska naturalnego; 
•    dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w kontekście międzynarodowym i wzajemne uczenie się; zwiększenie efektywności odzyskiwania surowców wtórnych na poziomie szkoły, miejscowości w której mieszkają uczniowie, gminy i powiatu poprzez działalność informacyjno-artystyczną; 

Cele szczegółowe: 
•    Uczeń: potrafi wymienić kilka zagrożeń oraz sposobów ochrony środowiska; 
•    potrafi wymienić alternatywne źródła energii; 
•    potrafi opracować informator na podstawie opracowanych materiałów; 
•    wie, jak zmniejszyć zużycie energii; 
•    wykonuje mapę regionu, miejsca produkcji czystej energii; korzysta ze źródeł informacji, dokonuje selekcji; 

Realizacja projektu to czas, w którym uczniowie realizują zaplanowane działania zgodne z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Praca samodzielna uczniów dotyczyć będzie zbierania, analizowania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, a następnie wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Praca uczniów polegać będzie również na dokumentowaniu efektów działań. Wszystkie te poczynania i materiały posłużą do opracowania sprawozdania oraz zaprezentowania pracy całego zespołu.

Prezentacja projektu

Prezentacja jest ostatnim etapem realizacji projektu. Prezentacja projektu w szkole nastąpi po opracowaniu informacji na podstawie literatury przedmiotu, zebranych wyników badań i obserwacji. Formy prezentacji: wystawa prac wykonanych przez dzieci foldery i broszury prezentacja multimedialna, strona www. 

REALIZACJA PROJEKTU

Grupa projektowa po zapoznaniu się z celami projektu, przystąpiła do działania. Uczniowie zostali podzieleni na podzespoły. Pierwszy zespół pod nadzorem ekologa Zielonki rozpoczęła zbieranie informacji na temat zanieczyszczenia środowiska w naubliżam otoczeniu. Celem było zebranie i umieszczenie na mapie miejsc zaniedbanych ekologicznie. Po zebraniu informacji i przygotowaniu mapy rozpoczęto działania związane z prowadzeniem kampanii profilaktyczno-informacyjnej na temat dbania o środowisko naturalne. Przygotowywano materiał do publikacji na stronie internetowej odnośnie zagrożeń jakie występują z intensywnym wydobywaniem surowców naturalnych. Chcemy, aby nie eksploatować złoży intensywnie. Jednocześnie zorganizowano zbiórkę makulatury, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektronicznego, a wszystko po to aby pokazać społeczności lokalnej jak dbać o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne. 

  

                                

Liniowo do działań związanych z zbiórką elektrośmieci, makulatury prowadzono akcję informacyjna związaną jak segregować śmieci i jakie powodują spustoszenie w środowisku naturalnym.

      

      

W kampanii promocyjno-informacyjnej przygotowano informacje na temat zmian klimatycznych, polityki energetycznej państwa, zanieczyszczenia powietrza, źródeł zanieczyszczenia powietrza, zjawisko efektu cieplarnianego, zjawisko kwaśnych deszczy, zjawisko występowania dziury ozonowej, występowanie smogu, źródeł energii, sytuacja energetyczna Polski, zużycie energii, oszczędzanie energii. Kampania polegała na przygotowaniu plakatów i prezentacji multimedialnych.

    

W prezentacja multimedialnych zwrócono uwage na: 

1. Energie i jej rodzaje. 
•    nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor i rad); 
•    odnawialne, do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energia geotermiczna i energia biomasy.
2. Zasoby źródeł energii na świecie i w Polsce. 
3. Konieczność oszczędzania energii. Ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania energii w domu, osiedlu, miejscowości.
4. Energooszczędne domy. 
5. Energooszczędne żarówki. 
6. Ekorozwój i środowiskośrodowiska 

Rozpoczęto budowę drewnianych domów i elketrowni wiatrowych.

       

      

Grupa druga: naukowców i inżynierów pod przewodnictwem Robotboja przygotowywała się do wyprawy w poszukiwaniu „Zielonego Świata”. Zadanie bardzo trudne, bo mogła to być wyprawa tylko w jedną stronę. Ale podjęto tę trudną decyzję. Inżynierowie i programiści przygotowywali niezbędny sprzęt, aby wyruszyć w nieznane. Potrzebne będą niezawodne pojazdy, które pomogą przemierzać duże odległości w poszukiwaniu miejsca do zamieszkania. Bob Budowniczy i jego ekipa budowali pojazdy. 

      

      

                 

      

Rozpoczęto prace również nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wirtualne elementy projektu miały pomóc w symulacji wirtualnej wyprawy.

       img_20220321_125513.jpg

Prezentacja projektu
Po skończonych działaniach zespoły zadaniowe przygotowywały się do pokazu. Opracowano prezentację multimedialne, wywieszono przygotowane plakaty oraz urządzenia i domy energooszczędne.
Podczas prezentacji zwrócono uwagę na korzyści jakie płyną z stosowania żarówek energooszczędnych z stosowania paneli fotowoltaicznych i wiatraków wytwarzających energię elektryczną.
Na prezentację zaproszono uczniów innych klas.

      

      

Wystawa prac w holu szkoły: gospodarstwo domowe z elektrownia wiatrową, elektrownia wiatrowa, dom z drewna, fontanna, ogniwa fotowoltaiczne

        

        

Elektrownia wodna: przedstawiono w prezentacji zasady działania oraz koszty budowy elektrowni wodnej.