Bambrzy – ich poznańska odrębność i swojskość.

Bambrzy – ich poznańska odrębność i swojskość

Istotą modułu jest zrozumienie „polonizacyjnego cudu” jakim było zasymilowanie napływowych rolników z Bambergu z ludnością Poznania i podpoznańskich wsi a także rozpoznanie tradycji oraz kultury i obyczajowości Bambrów obecnej w krajobrazie kulturowym Poznania.

Cel główny:

Poznanie kultury Bambrów oraz szczególnego zjawiska jakim było zasymilowanie napływowej ludności niemieckiej z poznaniakami, a także utrwalenie w świadomości młodzieży tych tradycji, poprzez ich opisanie i opracowanie oraz upowszechnienie w środowisku internetowym.

Cele:

 1. Zrozumienie procesu asymilacji społeczeństw wielokulturowych i wielonarodowościowych oraz fenomenu ich współistnienia (na przykładzie asymilacji poznańskich Bambrów).
 2. Zgromadzenie (podczas rzeczywistych i wirtualnych wycieczek i poszukiwań czytelniczych), opracowanie i opisanie informacji na temat osadników z Bambergu i śladów ich kultury obecnej w Poznaniu (widocznej m.in. w budynkach, strojach, obyczajach, języku, potrawach).
 3. Wizyta w Muzeum Bambrów Poznańskich. Zgromadzenie informacji i przeprowadzenie wywiadów z pracownikami lub członkami Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
 4. Poszerzenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym, opisem zdjęcia (traktowanego jako źródło historyczne) i artykułem prasowym.

Cele szczegółowe – po zajęciach uczennica/uczeń potrafi:

 1. na przykładzie asymilacji poznańskich Bambrów wyjaśnić mechanizmy asymilacji społeczeństw wielokulturowych i wielonarodowościowych;
 2. zgromadzić, opracować i zaprezentować informacje na temat kultury Bambrów poznańskich (widocznej m.in. w budynkach, strojach, obyczajach, języku, potrawach);
 3. opisać i zinterpretować rzeźbę plenerową;
 4. wskazać miejsce, gdzie znajduje się i wyjaśnić czemu służy Muzeum Bambrów Poznańskich i Towarzystwo Bambrów Poznańskich;
 5. wykorzystać tekst źródłowy, zdjęcie, artykuł prasowy, wywiad;
 6. udostępnić przygotowane materiały w dedykowanym projektowi środowisku cyfrowym.

Materiały pomocnicze: fotografie, teksty źródłowe, mapy, wskazówki do pracy z dziełem sztuki i z zabytkiem, bibliografia – w załącznikach.

Sprzęt: komputery z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, kamery lub telefony posiadające te funkcje

Metodyczne:

Julkowska V., Moskiewicz K., Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Czas:

 1. – zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 1– 2 godziny;
 2. – działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;
 3. – zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – -2 – 4 godziny lekcyjne;
 4. – ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.