Author Archives: Michał Gibas

Szkoły w projekcie

Szkoła nr 1, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Szkoła nr 2, im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu


Szkoła nr 3, im. Czesława Miłosza w Poznaniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.

Szkoła nr 4, im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

Szkoły w projekcie

Szkoła 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna.


Szkoła 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod. Ut interdum ut quam eget dictum. Nunc ultrices lacus vel erat scelerisque, at pretium sapien interdum. Praesent ut arcu at sem rutrum dictum in nec magna. Cras convallis nisi ac velit ornare feugiat. Duis condimentum mauris nec urna vulputate sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean dignissim, quam quis euismod efficitur, dolor arcu vulputate lorem, vitae sodales nulla arcu et ligula.


Szkoła 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non tellus quis ipsum semper ornare quis ac est. Nullam vel tellus ac odio ornare suscipit. Sed a justo consectetur, tristique lectus nec, blandit eros. Mauris convallis tortor augue, sed scelerisque sem accumsan euismod.

O projekcie

Piotr Waśko

Dyrektor Projektu

Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie CSW@2020 regionalnej infrastruktury informatycznej.

prof. Waldemar Łazuga

Główny ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych

Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu. Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać się udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 i w poszczególnych jego komponentach. I wspólne z nimi – i wszystkimi uczestnikami – jej przeżywanie.

Agnieszka Kalisz

Kierownik Projektu

O projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

związane z infrastrukturą IT:

 • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
 • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
 • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
 • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
 • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
 • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych 

związane w działaniami merytorycznymi

 • Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie
 • Wynagrodzenie nauczycieli specjalistów ds. wdrażania technologii IT w szkole
 • Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu
 • Materiały biurowe dla zespołów uczniowskich
 • Refundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań; adres e-mail: odn@odnpoznan.pl, tel./fax 61 85-84-700.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych ODN w Poznaniu, adres email: iod@odnpoznan.pl, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. 2018.0.996.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  •  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówią inaczej.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kontakt do inspektora ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Adres email: inspektor@odnpoznan.pl

Adres pocztowy:
Roman Dwulit
Inspektor Ochrony Danych
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul. Górecka 1, 60-201 PoznańPolityka Cookies

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw poniżej informujemy użytkowników serwisu www.odnpoznan.pl o plikach, które serwis umieszcza na Państwa komputerach.

 • Pliki cookies są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają głównie nazwę naszej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zarządzającym serwisem, a tym samym plikami cookies jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, tel. 618 584 700, mail: odn@odnpoznan.pl, zwany dalej Ośrodkiem
 • Mechanizm cookies jest powszechnie stosowanym mechanizmem ułatwiającym przeglądanie 2 stron WWW w Internecie i jest bezpieczny dla komputerów użytkowników serwisów internetowych.
 • Użytkownicy ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, ale bez funkcjonalności wymagających uzycia plików cookies.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).
 • Pliki cookies wykorzystywane są głównie w celu: a) tworzenia statystyk, które pomagają rozwinąć i ulepszyć serwis pod względem struktury i zawartości dostosowując go do potrzeb odbiorców; b) utrzymanie sesji uwierzytelnionego użytkownika dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować.
 • Bliższe informacje na temat plików cookies są dostępne na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Polityka Prywatności CSW2020

Waldemar Łazuga
Główny ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych

Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu. Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać się udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 i w poszczególnych jego komponentach. I wspólne z nimi – i wszystkimi uczestnikami – jej przeżywanie.

Podprojektów jest sześć. Z pozoru niemal autonomicznych, w istocie silnie jednak ze sobą powiązanych. O każdym w osobnych Poradnikach znajdą Państwo szczegółowe informacje. Ostatecznie większość dróg prowadzi do „autoedukacji”, która pozostaje prawdziwym wyzwaniem współczesności – jak to ujął zajmujący się tym od lat Dzierżymir Jankowski. Nie nauczymy bowiem niczego nikogo, kto by sam takiej potrzeby nie odczuł. „Wychowaniu do autoedukacji” na poziomie szkolnym podstawowym i ponadpodstawowym służyć ma między innymi „nauczanie wyprzedzające”, przewijające się w kilku podprojektach. A także rozmaite próby samodzielnych badań (np. śladami małych zwierząt dla licealistów czy pomiary czystości powietrza dla uczniów podstawówek). Ponadto uczniowie zdobędą informatyczne podstawy programowania, odkryją „krajobrazy kulturowe” swojej okolicy, wspólnie zbudują mapę dorzecza Warty, przeprowadzą kwerendy archiwalne i biblioteczne, poznają ciekawych ludzi, z którymi przeprowadzą wywiady, napiszą hasła do encyklopedii Wielkopolski. Będą mogli także wysłuchać „złotych wykładów” największych polskich (i nie tylko) autorytetów naukowych czy wziąć udział w rozgrywkach międzyszkolnych z kilku przedmiotów. Wszystkie te działania pozwolą na weryfikację opinii o niejednym uczestniku tych oświatowych zabaw. Dadzą nieoczekiwane spojrzenie na potencjał kryjący się w naszych uczniach. O tym jestem głęboko przekonany. Jednocześnie każde z tych zajęć wprowadzi ucznia w świat cyfryzacji. Nauczy nowych technik i zaznajomi z możliwościami, jakie oferują nowe technologie. Chodzi wszak o to, żeby i w tym świecie „umieć się odnaleźć”.

Piotr Waśko
Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 został zainspirowany doświadczeniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z wdrażania w poprzednim okresie programowania funduszy europejskich projektów pilotażowych: „eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Właśnie te doświadczenia pozwoliły na sformułowanie celów nowego projektu realizowanego w ponad 600 szkołach województwa wielkopolskiego, jakim jest Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Projekt zakłada współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odpowiedzialna jest za sformułowanie i opisanie celów dydaktycznych projektu i która będzie czuwała nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w wielkopolskich szkołach. Wiele godzin przeznaczamy na proces szkolenia nauczycieli uczestniczących bezpośrednio w projekcie oraz tych, którzy mając do dyspozycji zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę teleinformatyczną a także przekazany sprzęt, będą mogli wykorzystywać technologie informatyczne na zajęciach lekcyjnych wynikających z podstawy programowej.

Nowatorskie zajęcia zaproponowane przez opiekunów naukowych projektu skłoniły nas do zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych tworzonych w ramach naszego projektu, obejmujących cały budynek szkolny i umożliwiający posługiwanie się technologiami informatycznymi przez całą społeczność
szkolną. Dostarczone laptopy, tablety oraz specjalistyczne urządzenia dydaktyczne przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a efekty pracy całego zespołu: opiekunów naukowych, nauczycieli i uczniów będą widoczne w Internecie. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 regionalnej infrastruktury informatycznej.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt pozakonkursowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma służyć podniesieniu kompetencji cyfrowych tysięcy uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce dzięki swojemu wyjątkowemu charakterowi propagującemu korzystanie z technologii informatycznych w procesie dydaktycznym.

Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie to realizowane jest poprzez zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach podprojektów edukacyjnych nastawionych na naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W tej przygodzie z innowacyjnymi metodami i narzędziami dydaktycznymi niezbędną pomocą dla nauczyciela jest publikacja przygotowana przez opiekuna naukowego podprojektu edukacyjnego. Nauczyciele znajdą w niej zasady pracy z uczniem, zgodnie z którymi osiągnięte zostają cele w rozwoju kompetencji kluczowych, w tym przede wszystkim dotyczące kompetencji informatycznych ucznia na każdym etapie edukacji zapisanych w przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” oraz ważnych dokumentach krajowych i regionalnych jak Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 i Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020. Lektura Poradnika przeprowadzi przez cały rok fascynującej pracy z uczniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się i częstego korzystania z Poradnika, nie tylko w czasie trwania projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, ale i po jego zakończeniu, gdyż stworzona w ramach projektu infrastruktura szerokopasmowego Internetu oraz specjalistyczny sprzęt wraz z technologią informatyczną pozostaną w szkołach i mam nadzieję będą wykorzystywane w kolejnych latach dla rozwoju wielkopolskiej młodzieży.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Opiekunowie podprojektu

Roman Dwulit

mgr inż.

Zbigniew Nowak

Tytuł naukowy

Przykład: opis, kilka zdań

O projekcie

Głównym celem podprojektu ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Podprojekt obejmuje praktyczną realizacje 64 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w szkole w 15 osobowych grupach uczniowskich pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna w czasie pozalekcyjnym.

Zakres

Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobierają opiekunowie w zależności od wieku oraz możliwości uczniów spośród propozycji przedstawionych przez autorów podprojektu ULI. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, prawo autorskie, programowanie, narzędzia komunikacji i pracy zespołowej, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata. Całość odbywa się w oparciu o dedykowaną platformę internetową i materiały szkoleniowe w postaci Poradnika dydaktyczno-metodycznego oraz otrzymany w ramach projektu sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) i pomoce dydaktyczne takie jak: maty, roboty, aplikacje edukacyjne, serwisy www i gry. Podsumowaniem zajęć jest opracowanie uczniowskiego projektu edukacyjnego.

Przykład: Zespół Uczniowski 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

Opiekun podprojektu

Anna Piesiak

Doktor w Instytucie Historii UAM

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O projekcie

Podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski jest skierowany do szkół podstawowych i będzie realizowany w latach 2018-2022. Składa się z czterech trwających rok edycji, w których zaangażowanych będzie 160 nauczycieli i 1920 uczniów z wielkopolskich szkół. Efektem pracy uczniów będzie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski zawierająca minimum 160 multimedialnych wpisów, które stworzą unikatowy, dostępny w Internecie materiał cyfrowy związany z Wielkopolską.

Zakres

Głównym celem podprojektu jest wdrożenie w 160 szkołach podstawowych programów w zakresie stosowania w kształceniu metody projektu, nauczania problemowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijanie kompetencji cyfrowych opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Projekt stawia na szkołę XXI wieku, która jest otwarta na innowacje, nie tylko w świecie technologii, ale także w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się.

Projekt ma szczególne zadanie zainteresować uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. Podczas każdej z czterech edycji podprojektu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami ich gminy, regionu i Wielkopolski. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans poprzez naukę.

Przykład: Zespół Uczniowski 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Najnowsze artykuły projektowe

Ligi Przedmiotowe

Opiekun podprojektu

Sebastian Paczos

Dr hab.

Od wielu lat współpracuje z kilkudziesięcioma szkołami ponadpodstawowymi z całej Wielkopolski. Prowadzi wykłady pod patronatem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Koordynator projektu “Uniwersytet w Twojej szkole”, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji Skolnej, w ramach którego prowadzono całoroczne rozgrywki lig akademickich. Organizator kilkudziesięciu wykładów dla licealistów przeprowadzonych za pomocą systemu wideokonferencyjnego.

O projekcie

Podprojekt edukacyjny Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie łączące zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczycieli – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji. 

Opis podprojektu

Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów.

Działanie w postaci lig przedmiotowych, ma przede wszystkim dostarczyć uczniom w zrozumiały i atrakcyjny sposób wiedzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Łączy zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Projekt łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji.  Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski.

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Cele podprojektu

Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Zaktywizowanie uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie obszaru działania szkoły

Wsparcie nauczycieli w procesie rozwijania zainteresowań
i uzdolnień uczniów

Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych

Rozwój kompetencji cyfrowych

Zespół Uczniowski 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec fermentum magna. Phasellus vel aliquet augue. Quisque molestie gravida leo. Quisque gravida lacus vitae fermentum mollis.

Członkowie: Adam, Paweł, Alicja, Martyna

Aktualności

Poradnik metodyczny